top of page
Mitch Fotografie Wedding Logo

Algemene Voorwaarden Mitch Fotografie Wedding

Artikel 1. Definities

 

1.1 "Mitch Fotografie": Verwijst naar de trouwfotograaf Mitchell van Meenen, gevestigd te Stille Steeg West 27 te Amersfoort, ingeschreven bij de  Kamer van Koophandel onder nummer 91017580..

1.2 "Opdrachtgever": Verwijst naar de persoon of personen die Mitch Fotografie hebben ingehuurd voor het leveren van fotografiediensten voor een bruiloft of gerelateerd evenement.

1.3 "Diensten": Verwijst naar de fotografiediensten die Mitch Fotografie aanbiedt, inclusief maar niet beperkt tot het maken van foto's tijdens een bruiloft of gerelateerd evenement.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Mitch Fotografie en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3. Offerte en Overeenkomst

 

3.1 Alle offertes van Mitch Fotografie zijn vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3.2 Een overeenkomst tussen Mitch Fotografie en de opdrachtgever komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte schriftelijk aanvaardt of wanneer Mitch Fotografie de opdracht schriftelijk bevestigt.

3.3 Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Diensten

 

4.1 Mitch Fotografie zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren en zal hierbij redelijke zorg en vakmanschap betrachten.

4.2 Mitch Fotografie behoudt zich het recht voor om een vervangende fotograaf in te schakelen indien nodig, zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever.

4.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle benodigde informatie en instructies aan Mitch Fotografie met betrekking tot de uitvoering van de diensten.

 

Artikel 5. Betaling

 

5.1 De betalingsvoorwaarden worden uiteengezet in de offerte en/of overeenkomst.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, dient een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag bij het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

5.3 Het resterende bedrag dient uiterlijk 7 dagen na de bruiloft te zijn voldaan.

5.4 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, en is Mitch Fotografie gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Annulering en Wijzigingen

 

6.1 Annulering of wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

6.2 Bij annulering door de opdrachtgever binnen 3 dagen voor de geplande datum van de diensten, is de opdrachtgever verplicht om 50% van het totaalbedrag te betalen.

6.3 Mitch Fotografie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren in geval van overmacht, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen zal Mitch Fotografie alle reeds betaalde bedragen terugbetalen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Intellectueel Eigendom

 

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de foto's die tijdens de diensten zijn gemaakt, blijven eigendom van Mitch Fotografie.

7.2 De opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor persoonlijk gebruik van de foto's, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de foto's te bewerken, te reproduceren, te verspreiden of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitch Fotografie.

7.4 In geen enkel geval mogen de foto's en of video's worden gebruikt voordat volledige betaling voor de geleverde diensten heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 Mitch Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet nakomen van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

8.2 De aansprakelijkheid van Mitch Fotografie is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Mitch Fotografie wordt uitgekeerd.

8.3 Mitch Fotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

 

Artikel 9. Geschillen

 

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Mitch Fotografie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mitch Fotografie is gevestigd te Amersfoort.

 

10. Overige Bepalingen

 

10.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

10.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten van de opdrachtgever aan Mitch Fotografie.

Door gebruik te maken van een van de diensten van fotograaf, Mitchell van Meenen, verklaart de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

Aldus opgesteld en in werking getreden op 21-03-2024

 

Naam Fotograaf:

Mitchell van Meenen

 

Contactgegevens:

- Adres: Stille Steeg West 27

- Telefoon: +31 6 27 255 355

- E-mail: info@mitchfotografie.nl

Over

Als trouwfotograaf ben ik niet zomaar iemand met een camera; ik ben een fotograaf, vastberaden om jullie liefdesverhaal vast te leggen op de meest betoverende manier. Van intieme portretsessies tot het vangen van de magie van jullie huwelijksfeest, geen enkel moment ontglipt mijn lens. Met mij als jullie trouwfotograaf kunnen jullie erop vertrouwen dat jullie speciale dag wordt vastgelegd met buitengewoon talent en toewijding.

Contact

Stille Steeg West 27
3823ZH Amersfoort

+31 6 27 255 355

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page