top of page

Algemene Voorwaarden 

**Algemene Voorwaarden Mitch Fotografie**

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door Mitch Fotografie, aan de opdrachtgever. Door deel te nemen aan de fotosessie en/of andere diensten van Mitch Fotografie, gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

 

**Artikel 1: Definities**

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- "Fotograaf": Mitchell van Meenen onder de naam Mitch Fotografie, gevestigd te Stille Steeg West 27 te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91017580

- "Opdrachtgever": de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Fotograaf een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van diensten.

- "Diensten": alle werkzaamheden verricht door de Fotograaf in het kader van de overeenkomst, zoals fotografie, videografie en nabewerking.

 

**Artikel 2: Toepasselijkheid**

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Fotograaf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

**Artikel 3: Offertes en Overeenkomsten**

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3.2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van de offerte door de Opdrachtgever.

3.3. Eventuele wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

 

**Artikel 4: Uitvoering van de Diensten**

4.1. De Fotograaf zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2. De Fotograaf heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de diensten.

4.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle benodigde informatie en materialen.

 

**Artikel 5: Betaling en annulering**

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Fotograaf gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

5.3 Annulering van een geplande fotosessie dient ten minste 24 uur voor aanvang te worden gemeld. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang kan Mitch Fotografie kosten in rekening brengen.

 

**Artikel 6: Auteursrecht en Gebruik**
6.1. Het auteursrecht op alle foto's berust bij de Fotograaf.
6.2. De Opdrachtgever verkrijgt het recht om de foto's en of video's voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, waaronder privégebruik en het delen op sociale media platforms.
6.3. Het is uitdrukkelijk verboden om de foto's en of video's te gebruiken voor enig ander doel dan persoonlijk gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
6.4. In geen enkel geval mogen de foto's en of video's worden gebruikt voordat volledige betaling voor de geleverde diensten heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever.
6.5. Commercieel gebruik van de foto's en of video's, waaronder maar niet beperkt tot publicatie in gedrukte media, online advertenties, commerciële presentaties of commerciële producten, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mitch Fotografie.
6.6. Bij overtreding van deze bepalingen zal de Fotograaf gerechtigd zijn om juridische stappen te ondernemen om zijn auteursrecht en rechten te handhaven en eventuele schade te verhalen.

**Artikel 7: Aansprakelijkheid**

7.1. De Fotograaf is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens de uitvoering van de diensten.

7.2. De aansprakelijkheid van de Fotograaf is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

** Artikel 8 Overmacht**

8.1 Mitch Fotografie is niet aansprakelijk voor enige vertraging, tekortkoming of niet-nakoming van verplichtingen als gevolg van omstandigheden buiten zijn/haar redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen, technische storingen of overige onvoorziene gebeurtenissen.

 

**Artikel 9: Geschillen**

9.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Mitch Fotografie.

** Artikel 10 :Wijzigingen in de voorwaarden**

10.1 Mitch Fotografie behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht vanaf het moment van publicatie op de website of schriftelijke kennisgeving aan de deelnemers.

 

Door gebruik te maken van een van de diensten van fotograaf, Mitchell van Meenen, verklaart de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

 

Aldus opgesteld en in werking getreden op 01-08-2023

 

*Naam Fotograaf:*

Mitchell van Meenen

 

*Contactgegevens:*

- Adres: Stille Steeg West 27

- Telefoon: +31 6 27 255 355

- E-mail: info@mitchfotografie.nl

bottom of page